All Posts By

kbking

Fjerritslev

By | Projekter | No Comments

Separat kloakering Fjerritslev Etape 3 og 4

Efter en i 2016 veloverstået etape 1 og 2, er vi nu i gang i Fjerritslev med at kloak separer byen, hvor vi nu har etape 3 – 4, vi er på nuværende tidspunkt i gang med etape 3.
Projektet strækker sig over en 2 årige periode.

Opgaven består af følgende hovedmængder.

 • 60 m enkeltgrav for spildevandskloak
 • 120 m enkeltgrav for regnvandskloak
 • 2.000 m fællesgrav for separatkloak

Ledningsstørrelserne er følgende:

 • Spildevandsledninger i dimension ø200 – ø400 (PVC)
 • Regnvandsledninger i dimension ø200 – ø1600 (PVC, GAP, og beton)

Øvrigt arbejde består af:

 • Tilhørende stikledninger
 • Retablering af ca. 11.000 m² asfalt
 • Kantsten på samtlige veje.
 • Etablering af ny pumpestation.
 • Etablering af nyt regnvandsbassin.

Høje Støvring

By | Projekter | No Comments

Høje Støvring etape II
Byggemodning af 60 grunde for Bundgårdsminde Aps, Rebild forsyning og Rambøll som rådgiver
Afgravning og terrænregulering 38000m3, 1800lbm ledningsarbejde, 5700 lbm kantstensarbejde samt 19000m2 belægninger
Udførsel af belysning anlæg med 74 master. Udført fra 1. marts 2017 til 31 August 2017

Ginneruplund

By | Projekter | No Comments

Byggemodning af 60 grunde for Favrskov kommune og Favrskov Forsyning med Orbicon som rådgiver
Udgravning af 3 regnvandsbassiner, håndtering af 20.000m3 jord, lægning af 5500m kloakledning og etablering af 18000m2 asfaltbelægning
Udført fra sep. 2016 – dec. 2017

Kongeskrænten

By | Projekter | No Comments

Her opføres 68 boliger, hvor vi udfører jord-, kloak-, belægning og gartner entreprise for Q-konstruktion
Grunden er på 18.000m² og der flyttes 15.000m³ jord, laves forsinkelsesbassiner og sandpuder for alle sokler i projektet.
Etape 1 skal være færdig til oktober 2018 og 2 etape starter medio september 2018.

Vilsted Sø

By | Projekter | No Comments

I samarbejde med Vesthimmerlands kommune blev vi valgt til at udføre en ny rekreativ sti rundt om en af Danmarks største naturgenopretningsprojekter.
Til projektet blev der fremstillet en ny slæbekasse til formålet og dumper på bånd blev visse steder anvendt, da terrænet var meget fugtigt.

Solrækkerne

By | Projekter | No Comments

Her opføres 23 nye boliger i etape 1(færdig juli 2018) og 25 boliger i etape 2 (færdig nov. 2018). opgaven udføres for MT Højgaard og Scandi Byg leverer præfabrikerede huse.
HMN Entreprenøren A/S står for jordhåndtering, kloakarbejde, støbning af fundamenter, al anlægsarbejde med fliser og beplantning og vedligehold.

Kloaksystem og regnvandsmagasin

By | Projekter | No Comments

Arbejdet omfatter etablering af separat kloaksystem, udførelse af regnvandsmagasin og afskærende ledning fra denne. Sætning af pumpestation i samarbejde med bygherre og etablering af afskærende trykledning fra denne. Arbejdet omfatter endvidere en renovering af vej og fortovsarealer i Østerbølle by.

Kloakering:

 • Etablering af hovedledninger og brønde
 • Etablering af spildevandstrykledning
 • Kloakrør i pvc ø160 mm.
 • Regnvandsrør i beton ø800 mm.

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Udgravning samt sætning af ny pumpestation
 • Udgravning af 1500 m³ regnvandsbassin
 • Etablering af stikledninger, vejbrønde samt skelbrønde
 • Terrænregulering omkring regnvandsbassin

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Opbygning af nye veje.
 • Brolægning: kantsten langs kørebane.
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv.
 • Vejafvandingsanlæg

Birkelse – etablering af separat kloaksystem

By | Projekter | No Comments

Arbejdet omfatter etablering af separat kloaksystem. Arbejdet omfatter endvidere en renovering af vej og fortovsarealer i Birkelse by.

Kloakering:

 • Etablering af hovedledninger og brønde
 • Etablering af rørbassin
 • Etablering af stikledninger samt skelbrønde

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Tilslutning til eksisterende separatsystem
 • Nedtagning, depotsætning og genetablering af div. skiltning, gadeinventar mv.
 • Afvandingsarbejder: ca. 870 lbm spildevandsledning hovedsageligt i ø160 PVC, SN8 og regnvandsledning i ø250 PP – ø800 beton, inkl. 15 lbm ø1200 rørbassin i beton.
 • Udførelse af spuling og TV-inspektion

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Opbygning af nye veje.
 • Brolægning: kantsten langs kørebane.
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv.
 • Vejafvandingsanlæg

Etablering af en ny omfartsvej i Løgstør By

By | Projekter | No Comments

Arbejdet omfatter etablering af en ny omfartsvej i Løgstør By, samt etablering af en ny rundkørsel.

Afvanding:

 • Etablering af grøfter.
 • Etablering af bassin.
 • Etablering af rørlagte grøfter.
 • Etablering af vejbrønde med tilhørende nye regnvandsledninger.

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Opbygning af nye veje samt udlæning af asfalt.
 • Brolægning: kantsten, fortov, chausses samt granitsten.
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv.

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Omlægning af eksisterende fjernvarmeledning.
 • Udskiftning om omlægning af ekstisterende drikkevandsledning.
 • Nedtagning og genetablering af div. skiltning, gadeinventar mv.
 • Etablering af ny belysning langs hele vejen inkl. sætning af betonfundamenter.
 • Etablering af støttemur bag fortov.