Jordarbejde & håndtering af forurenet jord

Hos HMN Entreprenøren har vi kompetencerne og erfaringerne til at udføre alle former for jordarbejde fra diverse udgravningsopgaver til håndtering af forurenet jord, som i nogle tilfælde kan fremkomme. Vi har stor erfaring i at imødekomme vores kundes mange forskellige opdrag og holder meget af nye udfordringer inden for vores fagområde.

Alsidigt jordarbejde

Hos HMN Entreprenøren samarbejder vi med forsyningsselskaber, kommuner samt erhvervs- og privatkunder. Vores velkvalificerede medarbejderstab benytter sig af den nyeste teknologi og de nyeste maskiner med 3D GPS, når vi udfører jordarbejde af høj kvalitet. Vi har gravemaskiner fra 1 ton – 36 ton og meget andet materiel. Du får altid grundig og professionel rådgivning, inden vi påbegynder et givent projekt, ligesom vi naturligvis leverer vores projekter til aftalt tid og pris samt i aftalt kvalitet. Når du samarbejder med os, får du en fleksibel samarbejdspartner, der kan fungere som hoved-, stor- eller fagentreprenør – afhængigt af dine ønsker. Har du spørgsmål til vores mange kompetencer inden for jordarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os.

Jordarbejde – byggemodning etc.

I forbindelse med opførelsen af nye byggerier og projekter udfører vi byggemodninger rundt om i Danmark. Det kan bl.a. dreje sig om afrømning af jord for kommende byggegrunde og veje, håndtering og bortskaffelse af overskudsjord, udgravninger til veje og stier, etablering af nye kloakanlæg med separate spilde- og regnvandsledninger, gravearbejde for fjernvarme- og vandforsyning etc. Endvidere kan vi afslutningsvist etablere fortov og anlægge asfalterede veje og stier. Hvis vi byggemodner et område til boligbyggeri, kan vi desuden anlægge regnvandsbassin, som regnvand fra området ledes ned i, så det ikke belaster det offentlige system i byen.

Egen landmåler

Hos HMN Entreprenøren råder vi også over vores egen landmåler, som udfører afsætning og opmåling på alle vores opgaver ved hjælp af GPS-udstyr, totalstationer og nivellementer. I den forbindelse registrerer vi bl.a. data fra gravearbejde for flere forsyningsvirksomheder. Vi tilbyder bl.a. udfærdigelse og anvendelse af 3D-modeller i flere af vores gravemaskiner, som har både 2D- og 3D-udstyr integreret.

Jordarbejde – håndtering af forurenet jord

Hos HMN Entreprenøren har vi stor erfaring med håndtering af forurenet jord. Vi råder over eget modtageanlæg til nyttiggørelse af forurenet jord til forstærkning af dige på Nørrekær Enge ved Løgstør. Her modtager vores specialuddannede medarbejdere lettere forurenet jord – op til klasse 2 med forhøjede værdier. Vi kan modtage op til 125000m³. I forbindelse med vores arbejde med forurenet jord er vi godkendt til at udtage jordprøver til brug for jordanalyser. Ligger du inde med jord, som vi skal modtage i Nørrekær Enge? Du er meget velkommen til at kontakte os, så kan vi være dig behjælpelig med både det praktiske og administrative arbejde. Når du skal flytte jord fra en matrikel til en anden, skal dette anmeldes til den aktuelle kommune. I den forbindelse assisterer vi dig gerne med at udarbejde den påkrævede anmeldelse i kommunens ”Jordweb”. Vi tilbyder dig endvidere at foretage jordprøver m.m.